Klantenservice 0118 421 437

Privacy Statement

Wie zijn we?

DGA Verzekeringen b.v. is een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarbij geen contractspartij. Bij het verrichten van deze werkzaamheden worden uw gegevens door ons verwerkt.

 

Onze contactgegevens zijn:
telefoon: 0118 - 421437
e-mail: info@dgaverzekeringen.nl
website: www.dgaverzekeringen.nl
postadres: Postbus 5086, 4380 KB Vlissingen

 

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Verwerking van uw gegevens

Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. DGA Verzekeringen b.v. respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Doelen van de verwerking van gegevens

In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van DGA Verzekeringen en andere financiële instellingen;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons.

 

Bijzondere- en strafrechtelijk persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de gesloten verzekerings¬overeenkomst. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

 

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting registreert verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

 

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben en/of daartoe wettelijk of contractueel worden verplicht. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie, verzekeringsovereenkomst en of financiële dienst. Persoonsgegevens worden daarna uitsluitend anoniem op archiefniveau bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen, voor marketingdoeleinden en/of voor productontwikkeling.

 

Geautomatiseerde processen

Het accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij grotendeels geautomatiseerd. Dit gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria en door raadpleging van externe bronnen. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een medewerker plaats.

 

Wij nemen telefoongesprekken op

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude kunnen wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen, en indien noodzakelijk, om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of indien dit noodzakelijk is of verband houdt met de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor de doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.

 

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens;

 

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email voorleggen aan de directie. U ontvangt een reactie binnen 14 dagen.

 

DGA Verzekeringen b.v.
T.a.v. de directie
Postadres: Postbus 5086, 4380 KB VLISSINGEN
E-mail: info@dgaverzekeringen.nl
Telefoon: 0118 - 421437

 

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. In dat geval laten wij u dat gemotiveerd weten. Bent u het niet eens met de uitkomst dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

 

Wijzigingen van de privacy statement

Het kan voorkomen dat dit Privacy statement aangepast wordt bijvoorbeeld door wijziging in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze kunt u raadplegen op onze website www.dgaverzekeringen.nl.

DGA Verzekeringen b.v.
Govert Flincklaan 53
4383 WB Vlissingen

Postbus 5086
4380 KB Vlissingen

Telefoon: 0118 - 421 437
Fax : 0118 - 421 438
E-mail: info@dgaverzekeringen.nl

K.v.K. nummer: 50533177

DGA Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12020797.

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ook afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk. Desgewenst kunt u telefonisch een afspraak met ons maken.

 


Grotere kaart weergeven